Svátosti

SVÁTOST KŘTU

 • Křest je jednou z iniciačních svátostí. Tato svátost nás přivtěluje ke Kristu, včleňuje do Božího lidu, je branou k životu a Božímu království.
 • Přejete-li si být pokřtěni nebo chcete-li nechat pokřtít své dítě, můžete zkontaktovat P. Karla Janů (viz kontakty) a domluvit si osobní setkání.


SVÁTOST SMÍŘENÍ

 • Svátost smíření je spolu se svátostí pomazání nemocných svátostí uzdravující. V této svátosti vyjadřujeme lítost nad svými hříchy, před knězem se z nich vyznáváme a jeho prostřednictvím přijímáme Boží odpuštění.
 • Možnost přistoupit ke svátosti smíření je každý pátek a neděli cca 30 min. před mší sv. (podle potřeby také po mši sv.).
 • Individuální termín a čas je možný po domluvě s P. Karlem Janů (viz kontakty).

SVÁTOST EUCHARISTIE

 • Eucharistie je zdrojem a vrcholem celého křesťanského života. Přijímáním Těla a Krve Páně roste naše spojení s Kristem.
 • Přijmout Eucharistii může každý pokřtěný, jenž žije ve společenství katolické církve a alespoň jednou za rok vykoná sv. zpověď. Pokud se člověk dopustil smrtelného hříchu, je potřeba, aby nejprve přistoupil ke svátosti smíření. Církev ukládá věřícím, aby přijímali Eucharistii alespoň jednou za rok, doporučuje však její přijímání alespoň každou neděli.

SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ

 • Touto svátostí se naplňuje křestní milost. Při biřmování jsme skrze pečeť daru Ducha svatého obdařeni zvláštní silou Ducha svatého a jsme dokonaleji spojeni s Ježíšem i s církví.
 • Poslední biřmování v naší farnosti proběhlo v říjnu roku 2023 (viz foto).

SVÁTOST MANŽELSTVÍ

 • Skrze tuto svátost vstupuje Bůh mezi muže a ženu, kteří se milují, aby posvětil jejich vztah a žehnal jim ve společném životě.
 • V případě, že chcete vstoupit do svátostného svazku manželského, obraťte se s dostatečným předstihem na P. Karla Janů (viz kontakty), který vám sdělí vše potřebné a s nímž se můžete domluvit na konkrétních detailech Vaší svatby.
 • Je hezkým zvykem slavit též stříbrné či zlaté výročí svatby. I pokud máte zájem oslavit výročí své svatby při mši svaté, oslovte P. Karla Janů.

SVÁTOST KNĚŽSTVÍ

 • Kněžství je svátost, skrze kterou pokračuje v církvi nadále až do konce časů poslání, které Kristus svěřil svým apoštolům; je to tedy svátost apoštolské služby. (KKC 1536)
 • Úřad kněžství si nikdo nemůže přivlastnit, proto je nezbytnou podmínkou přijetí této svátosti Boží povolání, a též souhlas církevní autority. Další podmínkou je být pokřtěným katolíkem a s výjimkou trvalých jáhnů být též svobodný a mít úmysl zachovávat celibát.
 • Pokud vnímáte povolání ke kněžství nebo jáhenství, či pokud máte otázky ohledně svého povolání, neváhejte oslovit P. Karla Janů, popř. kteréhokoliv kněze.

SVÁTOST POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

 • Skrze tuto svátost dostává člověk milost útěchy, pokoje a odvahy, aby dokázal překonat potíže způsobené nemocí nebo stářím.
 • Pomazání nemocných může přijmout každý věřící, který se pro nemoc nebo stáří dostal do blízkosti smrti (tzn. nemocní a všichni lidé starší 60 let).
 • V případě potřeby je možná návštěva nemocného knězem i doma nebo v nemocnici. Vždy se prosím obracejte telefonicky na P. Karla Janů (viz kontakty) a domluvte se s ním na všem potřebném.